Kamenný most pri Žemberovciach

Most možno dodnes vidieť v chotári obce Žemberovce približne 1,6 km východným smerom od centra obce. Most je postavený s kamenných kvádrov vytesaných z miestnych sopečných hornín (pravdepodobne andezit). Pochôdzna úroveň mosta je dlhá 16, 7 metra. Šírka mosta v stredovej časti je 5,8 metra. Výška od najhlbšieho dna koryta po pochôdznu úroveň je 5,3 metra.

Most bol postavený nad veľkým eróznym jarkom ktorým pretekala v minulosti tečúca voda nakoľko okolie bolo značne odlesnené ako tomu nasvedčujú mapy vojenského mapovania. V súčasnosti nepreteká jarkom nič, v prípade vlhkejšieho počasia sa pod mostom nachádza stojatá voda. Staré mapovania nasvedčujú, že tadiaľ prechádza dôležitá cestná komunikácia smerom na Krupinu. Dnes ju nahradila hlavná cesta prechádzajúca južne od zaniknutej historickej cesty. Relikty tejto cesty sú dodnes zreteľne viditeľné v zarastenom teréne blízkosti mosta. Na dôležitosť historickej cesty poukazuje aj stavebný materiál mostu. Vo väčšine prípadov stavali lacnejšie drevené mosty, ale s regiónoch z dostatkom materiálu vidíme dodnes aj kamenné mosty.


Záber na severnú stranu vyčisteného mosta. Stav: leto 2021.

Datovanie mosta nie je dodnes spoľahlivo vyriešené. Premostenie je nakreslené aj na mape prvého vojenského mapovania z 80. rokov 18. storočia. V tomto období zrejme most už existoval. Jeho vznik to však nedokladá. Pre doriešenie tejto problematiky by bolo vhodné detailnejší archívny výskum.

V roku 2021 som realizoval fotogrametrické zameranie mosta z ktorého sme získali 3D model stavby ktorý je využiteľné pre výskumné a prezentačné účely. Výstupy fotogrametrického merania sú zverejnené nižšie v tomto článku. Výsledný 3D model bol vložený do modelového výseku krajiny získaného na základe laserového skenovania LIDAR. Dáta boli získané zo stránky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR). Model spolu s krajinným výsekom je možné podrobiť meraniam. Môžu poslúžiť aj ako podklady do projektovej dokumentácie pre budúce prezentačné alebo pamiatková zásahy. Most nie je dodnes zapísaný v Ústrednom zozname pamiatok. Jeho ochrana a sanácia je tak v nedohľadne. Fotogrametrickým snímaním sme prišli na silné deštrukčné zásahy na moste (veľké pukliny a koreňovým systémom narušené murivo). Digitálny model jasne ukazuje aj vychýlené časti mosta ktoré sa v blízkej budúcnosti môžu zrútiť.

Mračno bodov zachytávajúce digitalizovaný most s okolitou krajinou a vegetáciou.

Základný model mosta si môžete pozrieť na stránke sketchfab.